“सीतोसाम सीबारी तयार, तर गुम्बाला न्होर जसरीन स्याप्ना लाला ”

गुगलपाटी संवाददाता
८ आश्विन २०७५ १३:३२

ह्युलरी सङगुल नीसी दीङ ब्ली वाअीजीन्बा मुला, थे सङगुल्से ह्युलकोरनुन मुबा बौद्ध गुम्बादुगु ल्हानान फुप्नालाथान्बा मुला । फुप्बा थे गुम्बा, विहारदुगु दोसी स्होउ बीसी माङगेर स्ह्यान ह्युलग्याम थे ह्युलला बौद्ध धर्मावलम्बीदुगुसे ल्हानान न्होर सहयोग लाबा मुला तर दान्देदोनानुन थे न्होर सहयोग फुप्बा थे सम्बन्धीत गुम्बादुगुसे स्यापा स्थिति आरे । सम्बन्धीतदुगुसे दान्देदोनानुन न्होर सहयोग योना पाउ पाङसी निरन्तर संघर्ष लाबान हाबा मुला । चुनुन सन्दर्भरी थान्बा मुला, गुम्बा विहार संघ, मकवानपरला चोहो निरु थिङ देन चुनुन थोरी लाबा तामगान :

तीनी न्हाङगार लीच्छाला दुअीरी तीगारी व्यस्त मुस्युबा मुला ?
दान्देजा तत्कालजा हाजुबाअी खालला गेताङगादे आरे, नीबा साउन लारी ङानीसे गुर्गी ग्रेन गेताङ, आन्दोलन लाबा मुबा । थे लीच्छाजा स्यान तीगाअी लाबा आरे । दान्देजा सरकारला पक्षग्याम तीगा लाबाजीम बीबा खालला थेनीला गोम्बोगादे च्यासी, रुङसी चीबान लाबा स्थिति मुला ।

र्हाङनी निरन्तर आन्दोलनरी मुला, चुदे र्हेङबा दुअीदोना चु गुम्बादुगुदा दोसी स्होबारी स्यान ह्युलग्याम लाबा न्होर सहयोग सम्बन्धीत गुम्बादा आपीन्बा कारणजा तीगा स्याप्पा मुला र्हाङनीसे ?
दारेम ङानीसे, ङान्ना विश्लेषणरीजा चु नेपालरीजा धर्म विभेद हीन्ना बीबा ङान्ना निश्कर्ष मुला । ङाच्छाला ९ सय गुम्बा मुबा, थेन लीच्छा दोसी पुनरावलोकन लामा १३२० वटा गुम्बादा बजेट फेसेला ताम ताबा मुला । चु ङानीदेन ताबा तामगानरी मौखिक सहमति ताजीन्बा मुला बीसाम लिखित तासीजा दान्दे हाबा आरे । थेनीसे आनाकानी लाजीबा कारण गुर्गीजा तीगा पाङबा मुला बीसाम चु गुम्बादा हाबा बजेट छाङमान गुम्बारी आपीन्ना स्यान दीम फुप्बा, स्यान भौतिक पुनर्निर्माणना गेरी लादोबा बीबा र्हाङबा तामनुन थेबा मुला । पाङबाजाम नीजि दीमगादेला पुनर्निर्माणना गेसे चु गाअीबा हीन्ना पाङबा मुला । तर ङानीला तामजा थे आहीन चुनीसे आलटाल लाबा कारणजा मुख्य लासी गुम्बाला गेदा प्राथमिकता आपीन्ना धर्म विभेद लाबाला बीबाजा निश्कर्ष हीन्ना ।

र्हाङसे रकमान्तरला ल्हेङमो बीजी थेराङलासी गुम्बाला पुनर्निर्माणना गेरी माङगेर स्ह्यान ह्युलग्याम लाबा न्होर सहयोग स्यान गेरी रकमान्तर लाबारी म्याङला ?
थेराङलासी लाबारी हाजुबाअी मीसेनुन आता थेन ङानीसे थेराङलाबारी हाजुबाअी कारणसेनुन आपीन । सीकागीनुन थेनीसे तलमाथि लाबारी ङानीसे आपीन । बरु सीदोसाम ङानी गुर्गी नी सीबारीनुन तयार मुला ङानी गी नी सीसी तीगाअी आता तर र्हाङला धर्मला लागिरी ङानी ल्हुअी पीन्बारी तयार मुला थेन चु न्होर सहयोग जसरीन हानालाबा बाङरी दान्दे ङानी मुला ।

र्हाङनीसे लीच्छा दबाब स्वरुप लाबा सडक आन्दालन लीच्छा सम्बन्धीत गेन्दुनना म्हीदेन तामगान ताबा मुला या आरे ?

नीबा साउन २७ गतेकुनु लाबा आन्दोलन लीच्छा केन्द्रला र्होदुगुदेन ताम ताबा बीबा ग्रा हाबा मुला । चु स्यान पुनर्निर्माण गेगादेसेलामा चु गाअीबालागा बीबा ग्रागादे हाबा मुला तर लिखित सहमति ताबा आरे । दारेजा चु पुनर्निर्माण गे शुरु लासेला बीबा मुला बीसी केन्द्रग्याम ग्रा हाबा मुला । ङाच्छा थेन दान्देला प्रावधानगादेरीनुन ल्हेबाफेबा ताबा मुला । ग्रेडिङ ङारी गुम्बागादेदा थान्सी न्होर सहयोग लासेला ताबा मुला, हाराङलासी बजेट बोलासेला बीबा थोरी अझन छलफल जारीनुन मुला, बीबा मुला ।

लीच्छाला दुअीरी गुम्बागादेदानुन ल्होलो ल्होलो मीनरी स्थानिय तहरी कर कीन्सेला ठीम स्होबा निर्णय लाबाला साङग्युरगादे हाबा मुला, चु थोरी र्हाङ तीगा बीला ?
लीच्छाला दुअीरी जुन संघीयतारी नीबा लीच्छा ग्ला ग्लारी स्थानिय तहगादेसे जुन गुम्बादानुन कररी थान्बा व्यवस्था लाबाला साङग्युर माङगेर हाबा मुला, चु ज्याबा निर्णय आहीन । साङगे केबा ह्युलरी थेलान थोरी धर्मला गे लाबा गेन्दुनदा सरकारसे न्होर सहयोग लादोबा ग्लारी झन् कर कीन्बा, कर काप्पा गेला निर्णय हाजुबाअी मीसे च्यासाअीनुन चु ज्याबा आहीन । चु थोरी मोक्कोन बौद्धधर्मावलम्बीदुगु ग्लागीरी चीसी विरोध लाबारी जरुरी मुला । चु थोरी ङानीनुन छलफल लाबान मुला, थे निर्णय फिर्ता आकीन्नी बीसाम बरु सीबारी तयार तर चुराङबा अन्याय नासीदाले चीसेला आरे । र्हाङला धर्मदा बचाअीदीबादा ङानी गी नी सीसी ताला पाङसाम ङानी तयार मुला तर अन्याय नासेला आरे । गुम्बाला बजेट हाबा थोरीनुन अन्तिम विकल्प संघर्षनुन हीन्ना । जुन रेदोना आपीन थे रे दोना ङानी संघष लासीनुन ङाच्छा वाङला जसरीन सम्बन्धीत गुम्बागादेदा न्होर सहयोग स्याप्नालाबारी ङा प्रतिवद्ध मुला ।

तपाईको प्रतिक्रिया